สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่และการทำแผนปี 67 (เขต 12) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่และการทำแผนปี 67 (เขต 12) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

25 ตุลาคม 2566
matahareemataharee
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo ตุลา 1.1.jpgตุลา 1.1.jpg
  • photo ตุลา 1.5.jpgตุลา 1.5.jpg
  • photo ตุลา.jpgตุลา.jpg
  • photo ตุลา 1.3.jpgตุลา 1.3.jpg
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • รายงานความก้าวหน้าในพื้นที่ปี 2566
  • วางเเผนการทำแผนปี 2567
  • ข้อเสนอเเนะ/ผลที่ได้รับ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • เเต่ละกองทุนวางเเผนปี 67 เเล้ว
  • เก็บข้อมูลปี 66 เรียบร้อยเเล้ว
  • เเจ้งรายละเอียดวิธีกาวางเเผนงานปี 67
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open