สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

ประชุมหารือการทำสื่อเสนอบทเรียนที่ดีจากการดำเนินโครงการ

ประชุมหารือการทำสื่อเสนอบทเรียนที่ดีจากการดำเนินโครงการ

9 กุมภาพันธ์ 2567
matahareemataharee
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ลล166.jpgลล166.jpg
 • photo ลล 1.jpgลล 1.jpg
 • photo ลล17.jpgลล17.jpg
 • photo ลล12.jpgลล12.jpg
 • photo ลล 1.jpgลล 1.jpg
 • photo ลล133.jpgลล133.jpg
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • แนะนำทีมพี่เลี้ยง (เขต 10)
 • แนะนำทีมสื่อ
 • ชี้แจ้งรายละเอียดของพื้นที่แก่ทีมสื่อ
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ
 • หาจุดเด่น และความแตกต่างภายในพื้นที่
 • หารือข้อตกลงการเลือกพื้นที่ ทำสื่อเสนอบทเรียนที่ดีจากการดำเนินโครงการ
 • พื้นที่เสนอแนะรายละเอียด
 • สรุป/เสนอแนะ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

(ชี้แจงรายละเอียดของพื้นที่เขต 10 แก่ทีมสื่อ)
- อ.สร้างถ่อ เป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีความน่าสนใจในการทำแผน และมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น ในการนำเสนอประเด็น มลพิษทางอาการ (PM) (จุดเด่นของพื้นที่) - พื้นที่ เขต 10 มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น คือการทำ MOU กับอำเภอ (ประเด็นหลักที่ต้องการนำเสนอ) - การนำเสนอให้เห็นเป็นรูปธรรม - ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการปัจจัยที่เกิดในชุมชน
- เห็นถึงบทบาทของนายอำเภอ (พื้นที่เสนอแนะรายละเอียด) - อบต.สงเปือย เด่นเรื่อง กิจกรรมทางกาย - อ.สร้างถ่อ เด่นเรื่อง มลพิษทางอากาศ - อ.เขื่อนใน เด่นเรื่อง ขยะ - อ.กันลักษณ์ เด่นเรื่อง อุบัติเหตุ - อ.ยางขี้นก เด่นเรื่อง ขยะ (สรุป/เสนอแนะ) - พี่เลี้ยงต้องการพัฒนากลไกพี่เลี้ยง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open