สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการฯ

28 มีนาคม 2566
matahareemataharee
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

• ทบทวนการเก็บข้อมูล : ปัญหา ข้อจำกัด • การใช้ข้อมูล : การวิเคราะห์ข้อมูล • ปัญหา/อุปสรรค : แนวทางแก้ปัญหา • พัฒนาศักยภาพการทำแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบแนวทางการได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
พี่เลี้ยง/คณะทำงานได้ฝึกใช้เว็บไซต์ในการทำแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผล
พี่เลี้ยง/คณะทำงานมีความเข้าใจเรื่องการทำแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
58,000.00 0.00 19,640.00 0.00 0.00 640.00 78,280.00 lock_open