สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการฯ28 มีนาคม 2566
28
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ทบทวนการเก็บข้อมูล : ปัญหา ข้อจำกัด -การใช้ข้อมูล : การวิเคราะห์ข้อมูล -ปัญหา/อุปสรรคจากการเก็บข้อมูล : แนวทางแก้ปัญหา -พัฒนาศักยภาพการทำแผน -พัฒนาศักยภาพการพัฒนาโครงการ -พัฒนาศักยภาพการติดตามประเมินผล

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบความก้าวหน้าการเก็บข้อมูลของแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา
-คณะทำงานเข้าใจเรื่องการทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และติดตามประเมินผลมากยิ่งขึ้น -ได้แผนการดำเนินงานกับพื้นที่