สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

ประชุมชี้เเจงแนวทางการดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกลสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพขุมชน เเละลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เขต 10

ประชุมชี้เเจงแนวทางการดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกลสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพขุมชน เเละลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เขต 10

15 มกราคม 2566
matahareemataharee
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ได้ลงนาม MOU กับกองทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของเขต 10

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงาน พบผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานเเละการเเสดงความคิดเห็นของคณะทำงานไปในทิศทางเดียว ทั้งนี้เกิดผลดีในเเง่ของการปฏิบัติงานเเละการบันทึก (MOU) รวมกันตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เขต 10

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
15,500.00 0.00 15,754.00 0.00 0.00 23,760.00 55,014.00 lock_open