สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

ประชุมรายงานความก้าวหน้าและปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาเครื่องมือ

ประชุมรายงานความก้าวหน้าและปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาเครื่องมือ

27 พฤศจิกายน 2566
matahareemataharee
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo พะเยา 11.jpgพะเยา 11.jpg
  • photo พะเยา.jpgพะเยา.jpg
  • photo พะเยา 114.jpgพะเยา 114.jpg
  • photo พะเยา 11.jpgพะเยา 11.jpg
  • photo พะเยา 133.jpgพะเยา 133.jpg
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมาของเขต 1-6
  • กระบวนการทำงานของกองทุน
  • ข้อเสนอแนะ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนกองทุน - การนำเสนอข้อมูลจากสถานการณ์เข้าสู่กองทุน เพื่อรองรับการทำงานวางแผนงาน - การให้กองทุนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำแผน
- ความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผล ในการจัดทำแผนกองทุน - การนำเสนอข้อมูลจากสถานการณ์เข้าสู่กองทุน เพื่อรองรับการทำงานวางแผนงาน - การให้กองทุนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำแผน
- ความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผล ข้อเสนอแนะในการเขียนโครงการ - จะเชิญวิทยากรมาสอน ก่อนที่จะขอรับงบกองทุน รวมถึงการเขียนให้อยู่ในกรอบของระเบียบกองทุน - จัดทีมชุดติดตามการดำเนินผล เช่น กลุ่มอนุวิชาการมาหารือว่าเราจะทำอย่างไรต่อไป ในปีถัดไป
- ชุมชนเมืองแต่ทำงานยาก ทำอย่างไรให้คนเข้ามามีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะเว็บไซต์กองทุน
- อบต.บ้านตุ๋น มีเจ้าหน้าที่คนเดียวที่ดำเนินโครงการ เดิมเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลในเว็บไซต์ทางท้องถิ่นอยู่แล้ว อยากให้เว็บไซต์ท้องถิ่นและเว็บไซต์กองทุนของทางทีม สนส. มีความสอดคล้องเชื่อมกัน
- เว็บไซต์หลักที่ใช้อยู่ของพื้นที่ค่อนข้างใช้งานง่ายอยู่แล้ว แต่เว็บไซต์ทาง สนส. มีความละเอียดมาก ยุ่งยากในการดำเนินการ  เรื่องวัตถุประสงค์ (เป้าหมาย 1 ปี) ค่อนข้างยากที่ไปต่อ ต้องคิดวิเคราะห์เยอะ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open