สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.เมือง จ.ปัตตานี

ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.เมือง จ.ปัตตานี

17 พฤศจิกายน 2565
ภานิชา เขต 4ภานิชา เขต 4
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

• นายเศวต เพชรบุ้ย นายอำเภอเมืองปัตตานี รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
• ดร.กลุทัต หงส์ชยางกูร และ ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ ชี้แจงโครงการฯ • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ระหว่าง 1.พชอ. อ.หนองจิก กับกองทุนตำบลในอำเภอหนองจิกจำนวน 13  กองทุน 2.พชอ. อ.ยะหริ่ง กับกองทุนตำบลในอำเภอยะหริ่ง จำนวน 9  กองทุน 3.พชอ. อ.เมืองปัตตานี กับกองทุนตำบลในอำเภอเมืองปัตตานี จำนวน 10  กองทุน • เสนอประเด็นปัญหาที่ พชอ. มีนโยบายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• เกิดการบูรณาการกลไกระบบสุขภาพระดับตำบลและกลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ จำนวน 32 กองทุน ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง และอ.เมือง จ.ปัตตานี โดยการทำ MOU • ได้กองทุนศูนย์เรียนรู้ จำนวน 22 กองทุน ประกอบด้วย 1. อำเภอหนองจิง 13 กองทุน ได้แก่ กองทุนเทศบาลตำบลบ่อท กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก กองทุนตำบลเกาะเปาะ กองทุนตำบลคอลอตันหยง กองทุนตำบลดอนรัก กองทุนตำบลดาโต๊ะ กองทุนตำบลตุยง กองทุนตำบลท่ากำชำ กองทุนตำบลบางตาวา กองทุนตำบลปุโละปุโย กองทุนตำบลลิปะสะโง กองทุนตำบลยาบี และกองทุนตำบลบางเขา และ 2. อำเภอยะหริ่ง 9 กองทุน ได้แก่ กองทุนตำบลตาลีอายร์ กองทุนตำบลตะโละกาโปร์ กองทุนตำบลปิยามุมัง กองทุนตำบลตาแกะ กองทุนตำบลหนองแรด กองทุนเทศบาลตำบลยะหริ่ง กองทุนเทศบาลตำบลตอหลัง กองทุนตำบลตะโละ และกองทุนตำบลตันหยงดาลอ
• ได้กองทุนขยายผลที่สมัครใจ จำนวน 10 กองทุน ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ได้แก่ กองทุนตำบลบาราโฮม กองทุนตำบลปะกาฮะรัง กองทุนตำบลตะลุโบะ กองทุนตำบลตันหยงลุโละ กองทุนตำบลปูยุด กองทุนตำบลคลองมานิง กองทุนตำบลกามิยอ กองทุนเทศบาลตำบลรูสะมิแล กองทุนตำบลบานา และกองทุนตำบลบาราเฮาะ
• ได้พี่เลี้ยงทั้งหมด 12 ท่าน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 1,580.00 0.00 0.00 3,500.00 7,080.00 lock_open