สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

ประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานชองทีมประเมิน และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแบบสอบถามข้อมูลสถานการณ์สุขภาพชุมชน

ประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานชองทีมประเมิน และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแบบสอบถามข้อมูลสถานการณ์สุขภาพชุมชน

5 มกราคม 2567
matahareemataharee
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo 5.11111.jpg5.11111.jpg
 • photo 5.4444.jpg5.4444.jpg
 • photo 5.6666.jpg5.6666.jpg
 • photo 5.222222.jpg5.222222.jpg
 • photo 5.33333.jpg5.33333.jpg
 • photo 5.11111.jpg5.11111.jpg
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • แนะนำคณะทำงานแต่ละเขต และพี่เลี้ยงกองทุน
 • แนะนำทีมประเมิน/และคณะทำงานส่วนกลาง
 • ชี้แจงกรอบความคิด
 • ชี้แจงปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ
 • ข้อเสนอแนะ
 • สรุปและผลที่ได้รับ
 • ข้อคำถาม/ปัญหา
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

**ปัจจัยนำเข้า คน/ งบประมาณ/ วัสดุ /การบริหารจัดการ อื่น ๆ - ขั้นตอน -  วัตถุประสงค์ - ตัวชี้วัด – วิธีการ – กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูล – เครื่องมือ - ระยะเวลา
- เครื่องมือแบ่งออกเป็น 2 ได้แก่  เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ ปัจจัยที่ผลต่อความสำเร็จตามกรอบ Ottawa Charter
1) ศักยภาพคน 2) สภาพแวดล้อมที่เอื้อ 3) นโยบายสาธารณะ กติกาชุมชน/ท้องถิ่น 4) การบริหารจัดการ 5) กลไก/ระบบ/กระบวนการ ข้อเสนอแนะ เขต 7 มีประเด็นเพิ่มเติม  โครงการที่ทำส่งผลกระทบต่อ พชอ. อย่างไรบ้าง เขต 8 อยากเห็นผลลัพธ์ว่าเกิดบูรณาการระดับส่วนกลางหรือระดับกระทรวง น่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดและน่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดี เขต 10 อยากให้เห็นภาพและให้ลิงค์เข้าหากัน อยากหาข้อไหนที่ไปด้วยกันได้ลดภาระหน้าที่ในการทำงานซับซ้อน
วิธีการสื่อสาร ภายในและวิธีการทำงานเช่นการประชุม กระบวนการหรือวิธีการที่ออกแบบสัมพันธ์กับผลผลิตด้วยไหม สรุป
- ทีมประเมินต้องไปปรับกรอบและเครื่องมือ ก่อนจะส่งให้ทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ - รูปแบบสอบถามเน้นแบบออนไลน์ ผลที่รับและข้อสรุปในปีที่ผ่านมา ขยะ - พบเยอะเรื่องการระบุจำนวนปริมาณขยะ / กลุ่มกรือหมู่บ้านที่กรอกข้อมูลผิด อาหาร – การมีพื้นที่เกษตร พบการกรอกผิดหรืออาจไม่มีข้อมูล / ร้อยละของคนในชุมชนที่มีสารเคมีจกค้างในเลือด ไม่พบการกรอก ร้อยละอาหารที่มีสารปนเปือนไม่พบการกรอก

ข้อคำถาม/และปัญหาที่ต้องปรับ
- ต้องสะท้อนให้เห็นต้นน้ำ - ประเด็นอาหาร ข้อ 13 ควรปรับเป็นรายบุคคล
- ประเด็นขยะ มีปัญหาข้อที่ 1  “ปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนต่อวัน”
- ประเด็นกิจกรรมทางกาย ข้อ 2 และข้อ 4 มีกลุ่มตัวอย่างที่น้อยกว่า 30 น้อยมาก และข้อ 8 มีการกรอกผิด 1 ข้อ • แบ่งช่วงอายุใหม่ 5-15 ปี /50 คน  15-25 ปี /50 คน  26-64 ปี/50 คน  65 ปีขึ้นไป/50 คน - ประเด็นสิ่งเสพติด ตัดคำว่าดื่มสุรา เปลี่ยนเป็น น้ำกระท่อม
- ประเด็นสุขภาพจิต ต้องมีการขยายมากขึ้น
- ประเด็นความปลอดภัยทางถนน นับที่เหตุการณ์ไม่นับที่ตัวบุคคล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open