สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

ประชุมชี้แจงโครงการ วางแผนการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

ประชุมชี้แจงโครงการ วางแผนการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

17 ตุลาคม 2565
ภานิชา เขต 4ภานิชา เขต 4
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

• ชี้แจงโครงการ และวางแผนการดำเนินงาน • พัฒนาศักยภาพการทำแผน การพัฒนาโครงการ
และการติดตามประเมินผล ประเด็นกิจกรรมทางกาย วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 • พัฒนาศักยภาพการทำแผน การพัฒนาโครงการ
และการติดตามประเมินผล ประเด็นมลพิษจากสิ่งแวดล้อม • พัฒนาศักยภาพการทำแผน การพัฒนาโครงการ
และการติดตามประเมินผล ประเด็นยาสูบ วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 • พัฒนาศักยภาพการทำแผน การพัฒนาโครงการ
และการติดตามประเมินผล ประเด็นความปลอดภัย ทางถนน • พัฒนาศักยภาพการทำแผน การพัฒนาโครงการ
และการติดตามประเมินผล ประเด็นปัญหาสุขภาพ อุบัติใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 • พัฒนาศักยภาพการทำแผน การพัฒนาโครงการ
และการติดตามประเมินผล ประเด็นสุราและสิ่งเสพติด • พัฒนาศักยภาพการทำแผน การพัฒนาโครงการ
และการติดตามประเมินผล ประเด็นสุขภาพจิต

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 • พัฒนาศักยภาพการทำแผน การพัฒนาโครงการ
และการติดตามประเมินผล ประเด็นอาหาร • สรุปแนวทางการดำเนินโครงการและจัดทำแผน การดำเนินงานระดับเขต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานเข้าใจรายละเอียดโครงการ
-คณะทำงานเข้าใจเรื่องการทำแผน พัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผล ในแต่ละประเด็นมากขึ้น พร้อมทั้งได้ช่วยกันปรับตัวชี้วัดในแต่ละประเด็น -ได้แผนการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
133,000.00 0.00 142,018.00 0.00 70.00 109,963.00 385,051.00 lock_open