สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

กิจกรรมทดสอบเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ชุมชน

กิจกรรมทดสอบเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ชุมชน

24 ธันวาคม 2565
ภานิชา เขต 4ภานิชา เขต 4
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทดสอบเครื่องมือการเก็บข้อมูลสถานการณ์ชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบข้อบกพร่องขอเครื่องมือและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง ทำให้เครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ชุมชนเสถียรมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 lock_open