สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

ประชุมรายงานความก้าวหน้าและปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาเครื่องมือ16 มีนาคม 2566
16
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-แต่ละเขตรายงานผลการเก็บข้อมูล ปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะ -หาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่งอมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ชุมชน และเว็บไซ๖์กองทุนให้สอดคล้องต่อการใช้งานมากขึ้น

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบผลการเก็บข้อมูลของแต่ละพื้นที่ และเว็บไซต์ได้มีการปรับปรุงให้เหมะแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น