สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำแผนอำเภอ

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำแผนอำเภอ

7 กุมภาพันธ์ 2567
matahareemataharee
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo 7.5.jpg7.5.jpg
 • photo 7.3.jpg7.3.jpg
 • photo 7.2.jpg7.2.jpg
 • photo 7.9.jpg7.9.jpg
 • photo 7.6.jpg7.6.jpg
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • แนะนำการทำแผน การเลือกพื้นที่
 • การเก็บข้อมูลและสถานการณ์
 • การสร้างแผนอำเภอ ขั้นตอนการทำแผนอำเภอ / ต้องเป็นเทนเนอร์
 1. แผนอำเภอ กดแทบข้างล่าง สร้างแผนอำเภอ
 2. เลือกเมนูแบ่งบัน เพื่อเพิ่มเทนเนอร์ในการรับผิดชอบ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ชี้แจ้งขั้นตอนการทำแผน
 • หารือปัญหาและหาข้อสรุป
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open