สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

อบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี กับ สสส.

อบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี กับ สสส.

24 พฤศจิกายน 2565
matahareemataharee
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สสส. อบรมทักษะการจัดการเเละวางเเผนงานด้านบัญชี เพื่อให้เกิดข้อตกลงเเละความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานการปฏิบัติงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้เเละความเข้าใจในการทำงานด้านการเงิน เเละบัญชีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีอย่างยิ่งในการดำเนินงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 8,900.00 0.00 0.00 0.00 8,900.00 lock_open