สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพี่เลี้ยงระดับอำเภอและตำบลเพื่อเขียนแผนและโครงการในระบบสุขภาพชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพี่เลี้ยงระดับอำเภอและตำบลเพื่อเขียนแผนและโครงการในระบบสุขภาพชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

31 กรกฎาคม 2566
matahareemataharee
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo อุ 5.jpgอุ 5.jpg
  • photo อุ2.jpgอุ2.jpg
  • photo อุ 4.jpgอุ 4.jpg
  • photo อุ1.jpgอุ1.jpg
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ทบทวนการทำงานเเละติดตามกระบวนการทำงานของพื้นที่
  • หารือเเนวทางในการทำงานร่วมกัน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้ผลลัพธ์ของงานในการติดตามงานจากผู้รับผิดชอบซึ่งมีผลที่ดีขึ้นตามลำดับ
  • เเนวทางในการปฏิบัติร่วมเป็นไปเเนวทางเดียวกัน
  • ชี้เเจงเป้าหมายการทำงานที่สามารถต่อยอดได้ในหน่วยงานอื่น
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open