สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

ประชุมความก้าวหน้าและพัฒนาแบบสอบถามทีมประเมิน

ประชุมความก้าวหน้าและพัฒนาแบบสอบถามทีมประเมิน

9 มกราคม 2567
matahareemataharee
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo 9 มค 67 1.1.jpg9 มค 67 1.1.jpg
  • photo 9 มค 67 1.2.jpg9 มค 67 1.2.jpg
  • photo 9 มค 67.jpg9 มค 67.jpg
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • นำเสนอกรอบประเมินและแบบสอบถามที่ปรับแก้ -      ตรวจทานกรอบประเมิน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• หารือปรับปรุงเครื่องมือ
• สรุปผลและวางแผนการประเมิน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open