สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บเเละวิเคราะห์ข้อมูลสถานกาารณ์ชุมชน11 มกราคม 2566
11
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
  • 1955.png
  • 18.png
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  1. ชี้แจงโครงการและแนวทางการดำเนินงาน
  2. อบรมการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์ (วิธีการเข้าใช้, ขั้นตอนและกระบวนการเก็บข้อมูล, รายละเอียดข้อคำถาม, ข้อเสนอแนะจากการทดลองเก็บข้อมูลจริง)
  3. ทดลองทำแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด
  4. แผนการเก็บข้อมูลของพื้นที่
  5. แผนการดำเนินงานของโครงการ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงกองทุนทุกเขตเข้าใจและได้ฝึกใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์ - แผนการเก็บข้อมูล: แบบสอบถามมี 3 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามระดับบุคคล แบบสอบถามระดับครัวเรือน และแบบสอบถามระดับชุมชน โดยการเก็บข้อมูลให้สำรวจแบบสอบถามระดับบุคคล 200 ตัวอย่าง สำรวจแบบสอบถามระดับครัวเรือน 100 ตัวอย่าง และสำรวจแบบสอบระดับชุมชน 1 ตัวอย่าง ซึ่งจะเก็บข้อมูล 2 รอบ ได้แก่ ก่อนดำเนินการ และหลังดำเนินการ โดยเริ่มเก็บข้อมูลจริง ในวันที่ 14 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2566