สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กิจกรรมทดสอบเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ชุมชน

กิจกรรม : กิจกรรมทดสอบเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ชุมชน
วันที่ 24/12/2022 - 26/12/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :