สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลเเละอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลเเละอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

15 กุมภาพันธ์ 2566
ภานิชา เขต 4ภานิชา เขต 4
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-พี่เลี้ยงทั้ง 13 เขต รายงานความก้าวหน้าของแต่ละเขต -พี่เลี้ยงแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการลงเก็บข้อมูลในแต่ละเขตพื้นที่ -พี่เลี้ยงซักถามข้อสงสัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ทราบผลการดำเนินงานของพื้นที่ทั้ง 13 เขต พร้อมปัญหาและอุปสรรคจากการเก็บข้อมูลในแต่ละเขตพื้นที่ และได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,400.00 0.00 5,690.00 0.00 104.00 0.00 15,194.00 lock_open