สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
25 พ.ย. 62 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 0 0.00 -
4 ธ.ค. 62 การประชุมชี้แจงทีมระดับเขต 20 86,100.00 34,890.00
4 ธ.ค. 62 การประชุมชี้แจงทีมระดับเขต 0 0.00 34,890.00
12 - 13 ธ.ค. 62 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 45 646,800.00 -
1 ม.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) 0 0.00 -
8 - 9 ม.ค. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนกองทุน และพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้โปรแกรมonline 40 148,150.00 135,758.00
22 ม.ค. 63 การประชุมทีมระดับเขต เพื่อวางแผนงานบริหารกลุ่มจังหวัดใน พชอ. 45 76,800.00 64,160.00
15 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ตราด 30 24,400.00 -
15 ก.พ. 63 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 0 0.00 20,200.00
17 ก.พ. 63 4การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี 70 42,400.00 -
20 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ฉะเชิงเทรา 55 35,650.00 -
20 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี 0 0.00 41,400.00
21 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ระยอง 75 44,650.00 -
22 ก.พ. 63 การประชุมทีมในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน จ.จันทุบรี 70 42,400.00 -
1 มี.ค. 63 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. 15 0.00 -
9 มี.ค. 63 การประชุมทีมในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนอบต.ตลองหินปูน 15 17,200.00 -
13 มี.ค. 63 การประชุมทีมในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนทม.ชลบุรี 15 17,200.00 -
19 มี.ค. 63 การประชุมทีมในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนทน.สมุทรปราการ 15 17,700.00 -
6 พ.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 20 35,000.00 -
17 มิ.ย. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี(14.00-16.00) 0 0.00 11,412.00
17 มิ.ย. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ฉะเชิงเทรา(9.00-11.30) 0 0.00 10,200.00
18 - 19 มิ.ย. 63 การประชุมทีมระดับเขต เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ ระยะที่ 2 60 257,000.00 -
23 มิ.ย. 63 ติดตามกานบันทึกแผนงานโครงการทน.ชลบุรั 0 0.00 5,384.00
23 มิ.ย. 63 ติกตามก่รบัรทึกโครงการ แผนงาน ทน.สมุทรปราการ 0 0.00 4,038.00
24 มิ.ย. 63 ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการระดับพื้นที่ พชอ.เมืองระยอง 0 0.00 18,488.00
25 มิ.ย. 63 ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการระดับพื้นที่ พชอ.เมืองจันทบุรี 0 0.00 14,866.00
14 ส.ค. 63 การประชุมทีมระดับเขต เพื่อหารือร่วมฯ 5 9,300.00 -
8 ต.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 20 35,500.00 -
รวม 615 1,536,250.00 12 395,686.00