สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการระดับพื้นที่ พชอ.เมืองระยอง

กิจกรรม : ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการระดับพื้นที่ พชอ.เมืองระยอง
วันที่ 24/06/2020 - 24/06/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :