สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ.

กิจกรรม : การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ.
วันที่ 01/03/2020 - 01/03/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 15 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ประเมินติดตามการดำเนินงานกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม :