สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ติกตามก่รบัรทึกโครงการ แผนงาน ทน.สมุทรปราการ

กิจกรรม : ติกตามก่รบัรทึกโครงการ แผนงาน ทน.สมุทรปราการ
วันที่ 23/06/2020 - 23/06/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :