สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมทีมระดับเขต เพื่อวางแผนงานบริหารกลุ่มจังหวัดใน พชอ.

กิจกรรม : การประชุมทีมระดับเขต เพื่อวางแผนงานบริหารกลุ่มจังหวัดใน พชอ.
วันที่ 22/01/2020 - 22/01/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 76,800.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 45 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมพี่เลี่ยงคณะทำงานระดับเขต จำนวน 10 คน
ทีมพี่เลี้ยงระดับพื้นที่จำนวน5พชอ.ๆละ5 คน จำนวน 30 คน
ทีมผู้ช่วยจัดประชุม 3 คน
ทีมการเงิน 2คน
รายละเอียดกิจกรรม :
กำหนดการสื่อสารกับกองทุนฯในเขต พชอ.และการบันทึกโปรแกรม