สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมชี้แจงทีมระดับเขต

กิจกรรม : การประชุมชี้แจงทีมระดับเขต
วันที่ 04/12/2019 - 04/12/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 86,100.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานเขต 4 คน
ตัวแทนจังหวัด10คน
ผู้แทน สปสช.เขต๖ 4 คน
ผช.จัดประชุม 2 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดประชุมชี้แจง มอบหมายภารกิจ กำหนดแผนงานต่อไป