สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6

ติดตามกานบันทึกแผนงานโครงการทน.ชลบุรั

ติดตามกานบันทึกแผนงานโครงการทน.ชลบุรั

23 มิถุนายน 2563
chancharoenb6chancharoenb6
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พบพี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงกองทุน แนะนำการบันทึกข้อมูล แผนงานโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแผนงานจำนวน๖  แผนงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 0.00 500.00 0.00 1,384.00 0.00 5,384.00 lock_open