สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6

ติดตามกานบันทึกแผนงานโครงการทน.ชลบุรั23 มิถุนายน 2563
23
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย chancharoenb6
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

พบพี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงกองทุน แนะนำการบันทึกข้อมูล แผนงานโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแผนงานจำนวน๖  แผนงาน