สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมทีมในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน จ.จันทุบรี

กิจกรรม : การประชุมทีมในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน จ.จันทุบรี
วันที่ 22/02/2020 - 22/02/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 42,400.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 70 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมพี่เลี้ยงและกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
การดำเนินงานพัฒนาแผนกองทุนฯและการบันทึกโปรแกรม