สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1

กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
วันที่ 06/05/2020 - 06/05/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 35,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมพี่เลี้ยงเขต สปสช.เขต ทีมจังหวัด
รายละเอียดกิจกรรม :
ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่