สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนกองทุน และพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้โปรแกรมonline

กิจกรรม : การประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนกองทุน และพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้โปรแกรมonline
วันที่ 08/01/2020 - 09/01/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 148,150.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมงานระดับเขต/จังหวัด/อปท.ขนาดใหญ่/รพ.สต.ถ่ายโอน
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมการบริหารจัดการภายในกองทุนฯเพื่อดำเนินการจัดทำแผน