สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมทีมในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนอบต.ตลองหินปูน

กิจกรรม : การประชุมทีมในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนอบต.ตลองหินปูน
วันที่ 09/03/2020 - 09/03/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 17,200.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 15 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมพี่เลี้ยงและกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
การพัฒนาแผนกองทุนและการบันทึกโปรแกรม