สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี(14.00-16.00)

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี(14.00-16.00)

17 มิถุนายน 2563
chancharoenb6chancharoenb6
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดประชุมผู้แทนกองทุนและคณะกรรมการกองทุน(รพ.สต.)เพื่อลงรายละเอียดการบันทึกโปรแกรมประกอบด้วยการบันทึกแผนงาน  การบันทึกโครงการย่อยและการพัฒนาโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการบันทึกแผนงาน  การบันทึกโครงการย่อยและการพัฒนาโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 6,112.00 11,412.00 lock_open