สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6

ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการระดับพื้นที่ พชอ.เมืองระยอง

ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการระดับพื้นที่ พชอ.เมืองระยอง

24 มิถุนายน 2563
chancharoenb6chancharoenb6
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการบันทึกข้อมูลสถานการณ์ แผนงาน โครงการในกองทุนของ พชอ.นี้ รวมทั้งการนำเสนอภาพรวมของปัญหาสาธารณสุขของพชอ.เมืองระยอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จำนวนกองที่ร่วม 14 กองทุน จำนวนกรรมการกองทุนและจนท.บันทึกข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องจำนว50 คนจำนวนแผนงาน ๖  แผนงาน  โครงการอยู่ระหว่างพี่เลี้ยงจังหวัดติดตามต่อเนื่อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 1,500.00 0.00 9,488.00 3,500.00 18,488.00 lock_open