สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6

ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการระดับพื้นที่ พชอ.เมืองระยอง24 มิถุนายน 2563
24
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย chancharoenb6
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการบันทึกข้อมูลสถานการณ์ แผนงาน โครงการในกองทุนของ พชอ.นี้ รวมทั้งการนำเสนอภาพรวมของปัญหาสาธารณสุขของพชอ.เมืองระยอง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จำนวนกองที่ร่วม 14 กองทุน จำนวนกรรมการกองทุนและจนท.บันทึกข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องจำนว50 คนจำนวนแผนงาน ๖  แผนงาน  โครงการอยู่ระหว่างพี่เลี้ยงจังหวัดติดตามต่อเนื่อง