สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6

ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการระดับพื้นที่ พชอ.เมืองจันทบุรี

ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการระดับพื้นที่ พชอ.เมืองจันทบุรี

25 มิถุนายน 2563
chancharoenb6chancharoenb6
รายงานจากพื้นที่
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดประชุมกรรมการกองทุนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของกองทุนในพชอ.เมืองจันทบุรี จำนวน 15 กองทุน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแผนงานจำนวน๖แผนงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 1,850.00 0.00 7,016.00 0.00 14,866.00 lock_open