สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6

ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการระดับพื้นที่ พชอ.เมืองจันทบุรี25 มิถุนายน 2563
25
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย chancharoenb6
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดประชุมกรรมการกองทุนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของกองทุนในพชอ.เมืองจันทบุรี จำนวน 15 กองทุน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแผนงานจำนวน๖แผนงาน