สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6

assignment
บันทึกกิจกรรม
ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการระดับพื้นที่ พชอ.เมืองจันทบุรี25 มิถุนายน 2563
25
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย chancharoenb6
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดประชุมกรรมการกองทุนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของกองทุนในพชอ.เมืองจันทบุรี จำนวน 15 กองทุน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแผนงานจำนวน๖แผนงาน

ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการระดับพื้นที่ พชอ.เมืองระยอง24 มิถุนายน 2563
24
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย chancharoenb6
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการบันทึกข้อมูลสถานการณ์ แผนงาน โครงการในกองทุนของ พชอ.นี้ รวมทั้งการนำเสนอภาพรวมของปัญหาสาธารณสุขของพชอ.เมืองระยอง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จำนวนกองที่ร่วม 14 กองทุน จำนวนกรรมการกองทุนและจนท.บันทึกข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องจำนว50 คนจำนวนแผนงาน ๖  แผนงาน  โครงการอยู่ระหว่างพี่เลี้ยงจังหวัดติดตามต่อเนื่อง

ติกตามก่รบัรทึกโครงการ แผนงาน ทน.สมุทรปราการ23 มิถุนายน 2563
23
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย chancharoenb6
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แนะนำ เสนอแนะพี่เลี้ยงจังหวัด  และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกแผนงานโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแผนงานจำนวน5 แผนงาน

ติดตามกานบันทึกแผนงานโครงการทน.ชลบุรั23 มิถุนายน 2563
23
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย chancharoenb6
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

พบพี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงกองทุน แนะนำการบันทึกข้อมูล แผนงานโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแผนงานจำนวน๖  แผนงาน

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ฉะเชิงเทรา(9.00-11.30)17 มิถุนายน 2563
17
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย chancharoenb6
  • ทีมประเมินจาก ม.บูรพา
  • ทีมพี่เลี้ยงรับประเมินจากทีมประเมิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดประชุมจนท.กองทุนอละรพ.สต เพื่อบันทึกแผนงาน  การบันทึกโครงการย่อยและการพัฒนาโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการบันทึกแผนงาน  การบันทึกโครงการย่อยและการพัฒนาโครงการ

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี(14.00-16.00)17 มิถุนายน 2563
17
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย chancharoenb6
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดประชุมผู้แทนกองทุนและคณะกรรมการกองทุน(รพ.สต.)เพื่อลงรายละเอียดการบันทึกโปรแกรมประกอบด้วยการบันทึกแผนงาน  การบันทึกโครงการย่อยและการพัฒนาโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการบันทึกแผนงาน  การบันทึกโครงการย่อยและการพัฒนาโครงการ

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี17 กุมภาพันธ์ 2563
17
กุมภาพันธ์ 2563รายงานจากพื้นที่ โดย chancharoenb6
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี ของผู้แทนกองทุน  จำนวน๗๐คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กองทุนตำบลในเขต พชอ.เมืองปราจีนบุรี สามารถพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี

การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม15 กุมภาพันธ์ 2563
15
กุมภาพันธ์ 2563รายงานจากพื้นที่ โดย chancharoenb6
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดประชุมพี่เลี้ยงจังหวัดตราด  และเจ้าหน้าที่กองทุนฯๆละ ๕คน ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด  จำนวน ๖ กองทุน  รวมจำนวน๓๐  คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เจ้าหน้าที่กองทุนฯๆละ ๕คน ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม

การประชุมทีมระดับเขต เพื่อวางแผนงานบริหารกลุ่มจังหวัดใน พชอ.22 มกราคม 2563
22
มกราคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย chancharoenb6
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดประชุมพี่เลี้ยงระดับเขตและระดับจังหวัดในพื้นที่ พชอ.  ใน ๕  จังหวัด ประกอบด้วย อำเภอเมืองระยอง  อำเภอเมืองจันทบุรี  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  อำเภอบ่อไร่  และอำเภอพนมสารคาม จำนวน ๔๐  คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงระดับเขตและระดับจังหวัดในพื้นที่ พชอ.  ใน ๕  จังหวัด  สามารถจัดทำแผนกองทุน และพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้โปรแกรมonline

การประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนกองทุน และพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้โปรแกรมonline8 มกราคม 2563
8
มกราคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย chancharoenb6
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมแกนนำในอปท.ขนาดใหญ่(ทน.สมุทรปราการ ทม.ชลบุรี) อละรพ.สต.ถ่ายโอน(อบต.คลองหินปู สระแก้ว)  จำนวน40คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แกนนำในอปท.เป้าหมาย สามารถบันทึกโปรแกรม  และแนะนำเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการใน5แผนงานหลัก  คือ  แผนงานกิจกรรมทางกาย  แผนงานอาหารและโภชนาการ  แผนงานเหล้า  แผนงานบุหรี่ และแปนงานสารเสพติด

การประชุมชี้แจงทีมระดับเขต4 ธันวาคม 2562
4
ธันวาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย chancharoenb6
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดประชุมร่วมระหว่างทีมพี่เลี้ยงและผู้แทน สแสช.เขต6 ประกอบด้วย พี่เลี้ยงระดับเขต  ตัวแทนจังหวัดพชอ.จังหวัดละ1คน จำนวน 5 คน(ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) อปท.ขนาดใหญ่แห่งละ2คน(ทน.สมุทปราการ ทม.ชลบุรี) และรพ.สต.ถ่ายโอน 1คน(รพ.สต.คลองหินปูน) รวมทั้งสิ้น ๒๐คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่ลียงเขต  สปสช.และพี่เลี้ยงจังหวัด  ร่วมออกแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการ    กิจกรรมที่ได้จากที่ประชุม       1.ให้ตัวแทนจังหวัดสรรหาทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัดๆละ5คน       2.ให้ทีมอปท.ขนาดใหญ่และรพ.สต.ถ่ายโอน จัดทีมๆละ5-10คน         3.กำหนดจัดประชุมทีมงานในข้อ1 วันที่15 มค.63 ณ จ.จันทบุรี  และประชุมทีมงานในข้อ2  วันที่8มค.63 ณ จ.สระแก้ว

การประชุมชี้แจงทีมระดับเขต4 ธันวาคม 2562
4
ธันวาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย chancharoenb6
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดประชุมร่วมระหว่างทีมพี่เลี้ยงและผู้แทน สแสช.เขต6 ประกอบด้วย พี่เลี้ยงระดับเขต  ตัวแทนจังหวัดพชอ.จังหวัดละ1คน จำนวน 5 คน(ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี  ระยอง  จันทบุรี ตราด)  อปท.ขนาดใหญ่แห่งละ2คน(ทน.สมุทปราการ ทม.ชลบุรี) และรพ.สต.ถ่ายโอน 1คน(รพ.สต.คลองหินปูน) รวมทั้งสิ้น ๒๐คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่ลียงเขต  สปสช.และพี่เลี้ยงจังหวัด  ร่วมออกแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการ    กิจกรรมที่ได้จากที่ประชุม       1.ให้ตัวแทนจังหวัดสรรหาทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัดๆละ5คน       2.ให้ทีมอปท.ขนาดใหญ่และรพ.สต.ถ่ายโอน จัดทีมๆละ5-10คน         3.กำหนดจัดประชุมทีมงานในข้อ1 วันที่15 มค.63 ณ จ.จันทบุรี  และประชุมทีมงานในข้อ2  วันที่8มค.63 ณ จ.สระแก้ว