สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมทีมระดับเขต เพื่อหารือร่วมฯ

กิจกรรม : การประชุมทีมระดับเขต เพื่อหารือร่วมฯ
วันที่ 14/08/2020 - 14/08/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 9,300.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 5 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบโครงการ /เจ้าหน้าที่การเงิน /พี่เลี้ยงระดับเขต/เจ้าหน้าที่ไอที
รายละเอียดกิจกรรม :
เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานครั้งที่ 1