สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6

การประชุมทีมระดับเขต เพื่อวางแผนงานบริหารกลุ่มจังหวัดใน พชอ.

การประชุมทีมระดับเขต เพื่อวางแผนงานบริหารกลุ่มจังหวัดใน พชอ.

22 มกราคม 2563
chancharoenb6chancharoenb6
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดประชุมพี่เลี้ยงระดับเขตและระดับจังหวัดในพื้นที่ พชอ.  ใน ๕  จังหวัด ประกอบด้วย อำเภอเมืองระยอง  อำเภอเมืองจันทบุรี  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  อำเภอบ่อไร่  และอำเภอพนมสารคาม จำนวน ๔๐  คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงระดับเขตและระดับจังหวัดในพื้นที่ พชอ.  ใน ๕  จังหวัด  สามารถจัดทำแผนกองทุน และพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้โปรแกรมonline

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
33,000.00 1,700.00 10,000.00 0.00 0.00 19,460.00 64,160.00 lock_open