สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6

การประชุมทีมระดับเขต เพื่อวางแผนงานบริหารกลุ่มจังหวัดใน พชอ.22 มกราคม 2563
22
มกราคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย chancharoenb6
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดประชุมพี่เลี้ยงระดับเขตและระดับจังหวัดในพื้นที่ พชอ.  ใน ๕  จังหวัด ประกอบด้วย อำเภอเมืองระยอง  อำเภอเมืองจันทบุรี  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  อำเภอบ่อไร่  และอำเภอพนมสารคาม จำนวน ๔๐  คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงระดับเขตและระดับจังหวัดในพื้นที่ พชอ.  ใน ๕  จังหวัด  สามารถจัดทำแผนกองทุน และพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้โปรแกรมonline