สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม

กิจกรรม : การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม
วันที่ 12/12/2019 - 13/12/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 646,800.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 45 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานระดับเขต 5คน
คณะทำงานพื้นที่ พชอ.ๆละ๕คน =5×5=25 คน
พื้นที่ขนาดใหญ่และถ่ายโอน จังหวัดละ 5คน=5×3=15 คน
รวมทั้งหมด 45 คน
รายละเอียดกิจกรรม :