สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6

ติกตามก่รบัรทึกโครงการ แผนงาน ทน.สมุทรปราการ23 มิถุนายน 2563
23
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย chancharoenb6
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แนะนำ เสนอแนะพี่เลี้ยงจังหวัด  และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกแผนงานโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแผนงานจำนวน5 แผนงาน