สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6

ติกตามก่รบัรทึกโครงการ แผนงาน ทน.สมุทรปราการ

ติกตามก่รบัรทึกโครงการ แผนงาน ทน.สมุทรปราการ

23 มิถุนายน 2563
chancharoenb6chancharoenb6
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำ เสนอแนะพี่เลี้ยงจังหวัด  และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกแผนงานโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแผนงานจำนวน5 แผนงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,038.00 0.00 4,038.00 lock_open