สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมชี้แจงทีมระดับเขต

กิจกรรม : การประชุมชี้แจงทีมระดับเขต
วันที่ 04/12/2019 - 04/12/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :