สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมทีมในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนทม.ชลบุรี

กิจกรรม : การประชุมทีมในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนทม.ชลบุรี
วันที่ 13/03/2020 - 13/03/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 17,200.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 15 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :