สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมทีมระดับเขต เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ ระยะที่ 2

กิจกรรม : การประชุมทีมระดับเขต เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ ระยะที่ 2
วันที่ 18/06/2020 - 19/06/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 257,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :