สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ที่อยู่
โทรศัพท์ 0-4423-3000
โทรสาร 0-4423-3052
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านราชมงคลต้นแบบบ้านศาลา ภายใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 50,000.00 0/0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โครงการอาสาประชารัฐ
2559 20,000.00 0/0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา
โครงการอาสาประชารัฐ
2558 200,000.00 0/0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โครงการอาสาประชารัฐ
2557 200,000.00 0/0
โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดสกลนคร
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 250,000.00 0/0
โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าOTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 1,794,000.00 0/0
โครงการพัฒนาและยกระดับสินค่าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 2,730,000.00 0/0
โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 2,500,000.00 0/0
โครงการบริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 242,500.00 0/0
โครงการโรงเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมูบ้านเกษตรอินทรีย์วิถีนวัตกรรม)
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 290,400.00 0/0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พื้นที่จังหวัดสุรินทร์) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 0.00 0/0
การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกข้าวตอกแตกเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรม สู่ชุมชน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
จลนพลศาสตร์การอบแห้งไข่น้ำและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลาเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารจากไหมอีรี่ ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการการผลิตสบู่เกลือมะตูมที่มีคุณสมบัติในด้านผิวกระจ่างใสในการเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์สู่การขอมาตรฐานเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลกุดเรือคำ จังหวัดสกลนคร ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการต้นกล้าน้อยพาเที่ยวเลี้ยวเลาะชุมชนศรีฐานภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการการผลิตแมลงเบียนเพื่อกำจัดแมลงวัน ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการการผลิตภัณฑ์โลชันจากสารสกัดใบเม่า ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรม สู่ชุมชน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (หมู่บ้านราชมงคลอีสาน) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา: โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระ
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบสู่นวัตกรรมเชิงนิเวศน์ บ้านห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 0.00 0/0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านเหล่าใหญ่)
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 0.00 0/0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม : บ้านคึม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 0.00 0/0
โครงการบริการวิชาการด้านการวางแผนพัฒนาพื้นที่และผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านโพนสูง ชุมชนหมื่นไวย
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 0.00 0/0
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดถั่งเช่าสีทอง
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการให้บริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 0.00 0/0
โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสานต้นแบบ เรื่อง การแปรรูปต้นกกให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (บ้านโคกสี หมู่ 2 )
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 0.00 0/0
นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดประชารัฐต้นแบบ”หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน”
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 0.00 0/0
แผนที่อัจฉริยะและแอปพลิเคชั่นนำเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 0.00 0/0
โรดโชว์สินค้าดีมีนวัตกรรมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 0.00 0/0
โครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 0.00 0/0
โครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 670,000.00 0/0
นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดประชารัฐต้นแบบ “หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน”
โครงการชุมชนนวัตกรรม
2561 3,000,000.00 0/0
การพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุและทุกคนในชุมชน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 4,664,000.00 0/0