สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : พัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการโดยดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายสสส. สปสช. และสธ.

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : ดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ ที่มาจากเครือข่ายสสส. สปสช.และสธ.และกองทุน ฯในการพัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

25 พ.ย. 62 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 0.00 172,200.00 -
4 ธ.ค. 62 Coaching ทีมระดับเขต 0.00 -
12 - 13 ธ.ค. 62 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 45.00 475,650.00 -
1 ม.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) 0.00 241,600.00 -
15 ก.พ. 63 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 0.00 0.00 -
20 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี 0.00 0.00 -
17 มิ.ย. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี 0.00 0.00 -
17 มิ.ย. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี 0.00 0.00 -
23 มิ.ย. 63 ติดตามกานบันทึกแผนงานโครงการทน.ชลบุรั 0.00 0.00 -
23 มิ.ย. 63 ติกตามก่รบัรทึกโครงการ แผนงาน ทน.สมุทรปราการ 0.00 0.00 -
24 มิ.ย. 63 ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการระดับพื้นที่ พชอ.เมืองระยอง 0.00 0.00 -
25 มิ.ย. 63 ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการระดับพื้นที่ พชอ.เมืองจันทบุรี 0.00 0.00 -
4 ธ.ค. 62 การประชุมชี้แจงทีมระดับเขต 20.00 86,100.00 -
8 - 9 ม.ค. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนกองทุน และพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้โปรแกรมonline 40.00 148,150.00 -
22 ม.ค. 63 การประชุมทีมระดับเขต เพื่อวางแผนงานบริหารกลุ่มจังหวัดใน พชอ. 45.00 76,800.00 -
15 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ตราด 30.00 24,400.00 -
17 ก.พ. 63 4การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี 70.00 42,400.00 -
20 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ฉะเชิงเทรา 55.00 35,650.00 -
21 ก.พ. 63 การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ระยอง 75.00 44,650.00 -
22 ก.พ. 63 การประชุมทีมในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนใน จ.จันทุบรี 70.00 42,400.00 -
1 มี.ค. 63 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. 15.00 0.00 -
9 มี.ค. 63 การประชุมทีมในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนอบต.ตลองหินปูน 15.00 17,200.00 -
13 มี.ค. 63 การประชุมทีมในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนทม.ชลบุรี 15.00 17,200.00 -
19 มี.ค. 63 การประชุมทีมในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการกองทุนทน.สมุทรปราการ 15.00 17,700.00 -
6 พ.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 20.00 35,000.00 -
18 - 19 มิ.ย. 63 การประชุมทีมระดับเขต เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ ระยะที่ 2 60.00 257,000.00 -
14 ส.ค. 63 การประชุมทีมระดับเขต เพื่อหารือร่วมฯ 5.00 9,300.00 -
8 ต.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 20.00 35,500.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้