สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ที่อยู่
โทรศัพท์ 0 2561 2222, 0 2579 1111
โทรสาร 0 2561 1721
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างมูลค่าเพิ่ม OTOP"
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 0.00 0/0
โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 30,000.00 0/0
โครงการพัฒนาโรงเรือนเลี้ยงไหมอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมห่วงโซ่ธุรกิจผ้าไหมแพรวา ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 500,000.00 0/0
มหาวิทยาลัยประชาชน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 1,850,000.00 0/0
มหาวิทยาลัยประชาชน
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 1,250,000.00 0/0
OTOP นวัตวิถี
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 0.00 0/0
otop product champion
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
การพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
การเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการคัดสรร OTOP Product Champion
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
บัญชีครัวเรือน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 7,000.00 0/0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายให้ชุมชนกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ อย่างยั่งยืน
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 0.00 0/0
โครงการเกษตรอินทรีย์นาวิถีสู่ความพอเพียง : การเลี้ยงไส้เดือน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการพิเศษภาคีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 7,000.00 0/0
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "การสร้างสรรค์และผลิตสื่อด้วย Smartphone เพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ"
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 15,000.00 0/0
โครงการ Smart Farm ปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ด้วย IoT
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 0.00 0/0
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ตลาดโก้งโค้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 15,000.00 0/0
โครงการค่าย Digital Media Workshop ครั้งที่ 9
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 30,000.00 0/0
Start up Plus A จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 163,333.00 0/0
Start up Plus A จังหวัดระยอง
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 163,333.00 0/0
Start up Plus A จังหวัดชลบุรี
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 163,333.00 0/0
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOPกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0
อบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 18,900.00 0/0
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 50,000.00 0/0
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมหรือชุมชน บัญชีครัวเรือน คณะบัญชี ม.ศรีปทุม
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 50,000.00 0/0
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 0.00 0/0