สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ที่อยู่
โทรศัพท์ 0 2561 2222, 0 2579 1111
โทรสาร 0 2561 1721
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างมูลค่าเพิ่ม OTOP" 2563 0.00
โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 2562 30,000.00
โครงการพัฒนาโรงเรือนเลี้ยงไหมอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมห่วงโซ่ธุรกิจผ้าไหมแพรวา ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2563 500,000.00
มหาวิทยาลัยประชาชน 2562 1,850,000.00
มหาวิทยาลัยประชาชน 2561 1,250,000.00
OTOP นวัตวิถี 2561 0.00
otop product champion 2562 0.00
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 2562 0.00
การพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP 2562 0.00
การเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการคัดสรร OTOP Product Champion 2562 0.00
บัญชีครัวเรือน 2562 7,000.00
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายให้ชุมชนกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ อย่างยั่งยืน 2561 0.00
โครงการเกษตรอินทรีย์นาวิถีสู่ความพอเพียง : การเลี้ยงไส้เดือน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการพิเศษภาคีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 2561 7,000.00
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "การสร้างสรรค์และผลิตสื่อด้วย Smartphone เพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ" 2561 15,000.00
โครงการ Smart Farm ปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ด้วย IoT 2560 0.00
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ตลาดโก้งโค้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" 2561 15,000.00
โครงการค่าย Digital Media Workshop ครั้งที่ 9 2562 30,000.00
Start up Plus A จังหวัดฉะเชิงเทรา 2562 163,333.00
Start up Plus A จังหวัดระยอง 2562 163,333.00
Start up Plus A จังหวัดชลบุรี 2562 163,333.00
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOPกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 2562 0.00
อบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2560 18,900.00
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 2562 50,000.00
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมหรือชุมชน บัญชีครัวเรือน คณะบัญชี ม.ศรีปทุม 2562 50,000.00
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 2562 0.00