สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายชื่อโครงการ

โครงการ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
2 test
3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมหรือชุมชน บัญชีครัวเรือน คณะบัญชี ม.ศรีปทุม
4 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
5 อบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
6 โครงการป่าหวายนั่ง(ในใจโลก) : พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สู่ตลาดสากลยุค ๔.๐ ชุมชนบ้านป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
7 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOPกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
8 Start up Plus A จังหวัดชลบุรี
9 Start up Plus A จังหวัดระยอง
10 Start up Plus A จังหวัดฉะเชิงเทรา
11 โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ตลาดโก้งโค้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"
12 โครงการ Smart Farm ปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ด้วย IoT
13 โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "การสร้างสรรค์และผลิตสื่อด้วย Smartphone เพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ"
14 โครงการเกษตรอินทรีย์นาวิถีสู่ความพอเพียง : การเลี้ยงไส้เดือน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการพิเศษภาคีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
15 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายให้ชุมชนกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ อย่างยั่งยืน
16 บัญชีครัวเรือน
17 การเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการคัดสรร OTOP Product Champion
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
20 otop product champion
21 โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนยุคใหม่ ทำงานง่าย ใช้ทุนต่ำ ทำได้จริง
22 OTOP นวัตวิถี
23 โครงการพัฒนารูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านศรีฐาน ตำบลบ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
24 มหาวิทยาลัยประชาชน
25 มหาวิทยาลัยประชาชน
26 โครงการบริการวิชาการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน ความรู้ ปรัชญา สู่การปฎิบัติ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
27 โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ชุมชน
28 โครงการการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
29 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

โครงการขยายผล

1 โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ชุมชน
2 โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ชุมชน
3 โครงการป่าหวายนั่ง(ในใจโลก) : พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สู่ตลาดสากลยุค ๔.๐ ชุมชนบ้านป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยุวมัคคุเทศก์เพื่อการนำเที่ยวชุมชนบ้านขาม จังหวัดขอนแก่น
5 แนวทางการบริหารจัดการขยะครัวเรือนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
6 ทดสอบ1
7 ทดสอบ
8 โครงการการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
9 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เข้าสู่ตลาดสากลของตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
10 ทดสอบ
11 โครงการ
12 โครงการการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยอัจฉริยะสำหรับแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) (Smart Easy OPD) เพื่อคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยี IoT for Smart Hospital และชุมชนเป็นฐาน
13 โครงการวิจัยส่งเสริมการวางแผนเพาะปลูกข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ของเกษตรกร ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
14 โครงการพัฒนาโรงเลี้ยงไหมอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมห่วงโซ่ธุรกิจผ้าไหมแพรวาตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
15 ทดสอบ
16 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยุวมัคคุเทศก์เพื่อการนำเที่ยวชุมชนตําบลนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
17 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยุวมัคคุเทศก์เพื่อการนำเที่ยวชุมชนตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์