สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ที่อยู่
โทรศัพท์ 043-602-055
โทรสาร 043-602-044
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 500,000.00 0/0
โครงการการใช้ความรู้พื้นฐานทางบัญชี สร้างวิถีการออมและเสริมสร้างค่านิยมการใช้จ่ายเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนมันธยมศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 25,400.00 0/0
โครงการอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ขั้นสูง
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 45,000.00 0/0
โครงการการใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 28,600.00 0/0
โครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 150,000.00 0/0
โครงการกระบวนการจัดการนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อเป็นเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบ จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 42,100.00 0/0
โครงการการถ่ายทอดผลงานวิจัย:นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปลอดกลูเตนจากข้าวดอกมะลิ 105 และข้าวไรซ์เบอร์รี่จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 15,000.00 0/0
การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 30,000.00 0/0
การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับการเพราะปลูกพืชผักในระบบไฮโดรโพนิกส์
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 500,000.00 0/0
โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะและสารพิษ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 264,800.00 0/0
: โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะและสารพิษ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 0.00 0/0
ธุรกิจการเลี้ยงไก่ด้วยขมิ้นชัน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงไก่ของชุมชนบ้านโคกนางาม ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 500,000.00 0/0
ธุรกิจการเลี้ยงสุกรด้วยขมิ้นชัน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงสุกรของชุมชนในบ้านหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน
โครงการอาสาประชารัฐ
2563 488,790.00 0/0
โครงการพัฒนาทักษะการตลาดทางตรงและการตลาดทางออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 28,600.00 0/0
โครงการการใช้ความรู้พื้นฐานทางบัญชี สร้างวิถีการออมและเสริมสร้างค่านิยมการใช้จ่ายเงิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมืองสมเด็จ ในจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 25,400.00 0/0
แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 30,000.00 0/0
โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 24,200.00 0/0
โครงการพัฒนาและปรับปรุงร้านค้าปลีกท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 15,500.00 0/0
โครงการการพัฒนาชุมชนสู่บ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 48,000.00 0/0
โครงการการเลือกใช้และการทดสอบบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 50,600.00 0/0
การสร้างอาชีพเสริมด้วยผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากเห็ด
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 47,200.00 0/0
โครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 240,000.00 0/0
โครงการการใช้มันสำปะหลังหมักยีสต์ในส่วนผสมอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 74,100.00 0/0
โครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 250,000.00 0/0
ชื่อเรื่อง โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว
โครงการอาสาประชารัฐ
2559 250,000.00 0/0
ชื่อเรื่อง โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว
โครงการอาสาประชารัฐ
2558 250,000.00 0/0
ชื่อเรื่อง โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว
โครงการอาสาประชารัฐ
2557 250,000.00 0/0
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำเขื่อนลำปาว
โครงการอาสาประชารัฐ
2557 360,000.00 0/0
ชื่อเรื่อง โครงการการคัดเลือกและการแยกจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระบบฟาร์มอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 640,400.00 0/0
ชื่อเรื่อง โครงการการคัดเลือกและการแยกจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระบบฟาร์มอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 507,000.00 0/0
ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการอาสาประชารัฐ
2559 427,000.00 0/0
โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพการโคลนและการผลิตรีคอมบิเนนท์โกรทฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม
โครงการอาสาประชารัฐ
2558 570,000.00 0/0
โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพการโคลนและการผลิตรีคอมบิเนนท์โกรทฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม
โครงการอาสาประชารัฐ
2559 627,000.00 0/0
บริการวิชาการนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจสุกรสมุนไพร โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรต่างชนิดของชุมชนในบ้านหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน
โครงการชุมชนนวัตกรรม
2563 497,670.00 0/0
บริการวิชาการนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจไก่ดำสมุนไพร เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงสัตว์ของชุมชนในบ้านหลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน
โครงการชุมชนนวัตกรรม
2563 484,670.00 0/0
การยกระดับบริการบ้านพักชุมชนสู่การเป็นโฮมสเตย์มาตรฐานประเทศไทย ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองแวงภูปอ เทศบาลตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 500,000.00 0/0
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนก
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 15,000.00 0/0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์สู่ธุรกิจแฟร์นไซต์ให้สามารถขยายตลาดสู่มาตรฐานสากล
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 35,000.00 0/0
การถ่ายทอดการผลิตน้ำมันรำข้าวเหนียวสกัดเย็นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นวิวัฒนาการสู่ระดับอุตสาหกรรม
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 30,000.00 0/0
โครงการทดสอบในพื้นที่
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 0.00 0/0
โครงการพัฒนาวิชาชีพครู โดยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring)
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 0.00 0/0