สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ที่อยู่
โทรศัพท์ 043-602-055
โทรสาร 043-602-044
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ 2563 500,000.00 0/0
โครงการการใช้ความรู้พื้นฐานทางบัญชี สร้างวิถีการออมและเสริมสร้างค่านิยมการใช้จ่ายเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนมันธยมศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 25,400.00 0/0
โครงการอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ขั้นสูง 2562 45,000.00 0/0
โครงการการใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น 2560 28,600.00 0/0
โครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2560 150,000.00 0/0
โครงการกระบวนการจัดการนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อเป็นเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2562 42,100.00 0/0
โครงการการถ่ายทอดผลงานวิจัย:นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปลอดกลูเตนจากข้าวดอกมะลิ 105 และข้าวไรซ์เบอร์รี่จังหวัดกาฬสินธุ์ 2562 15,000.00 0/0
การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ 2562 30,000.00 0/0
การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับการเพราะปลูกพืชผักในระบบไฮโดรโพนิกส์ 2563 500,000.00 0/0
โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะและสารพิษ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2563 264,800.00 0/0
: โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะและสารพิษ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2563 0.00 0/0
โครงการพัฒนาทักษะการตลาดทางตรงและการตลาดทางออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 2562 28,600.00 0/0
ธุรกิจการเลี้ยงไก่ด้วยขมิ้นชัน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงไก่ของชุมชนบ้านโคกนางาม ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน 2563 500,000.00 0/0
ธุรกิจการเลี้ยงสุกรด้วยขมิ้นชัน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงสุกรของชุมชนในบ้านหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน 2563 488,790.00 0/0
โครงการการใช้ความรู้พื้นฐานทางบัญชี สร้างวิถีการออมและเสริมสร้างค่านิยมการใช้จ่ายเงิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมืองสมเด็จ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 2562 25,400.00 0/0
แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน 2562 30,000.00 0/0
โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 2560 24,200.00 0/0
โครงการพัฒนาและปรับปรุงร้านค้าปลีกท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 15,500.00 0/0
โครงการการพัฒนาชุมชนสู่บ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง 2560 48,000.00 0/0
โครงการการใช้มันสำปะหลังหมักยีสต์ในส่วนผสมอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 74,100.00 0/0
โครงการการเลือกใช้และการทดสอบบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 2560 50,600.00 0/0
การสร้างอาชีพเสริมด้วยผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากเห็ด 2560 47,200.00 0/0
โครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว 2561 240,000.00 0/0
โครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว 2560 250,000.00 0/0
ชื่อเรื่อง โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว 2559 250,000.00 0/0
ชื่อเรื่อง โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว 2558 250,000.00 0/0
ชื่อเรื่อง โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว 2557 250,000.00 0/0
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำเขื่อนลำปาว 2557 360,000.00 0/0
ชื่อเรื่อง โครงการการคัดเลือกและการแยกจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระบบฟาร์มอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 2561 640,400.00 0/0
ชื่อเรื่อง โครงการการคัดเลือกและการแยกจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระบบฟาร์มอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 507,000.00 0/0
ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 2559 427,000.00 0/0
โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพการโคลนและการผลิตรีคอมบิเนนท์โกรทฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม 2558 570,000.00 0/0
โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพการโคลนและการผลิตรีคอมบิเนนท์โกรทฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม 2559 627,000.00 0/0
บริการวิชาการนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจไก่ดำสมุนไพร เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงสัตว์ของชุมชนในบ้านหลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน 2563 484,670.00 0/0
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนก 2562 15,000.00 0/0
บริการวิชาการนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจสุกรสมุนไพร โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรต่างชนิดของชุมชนในบ้านหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน 2563 497,670.00 0/0
การยกระดับบริการบ้านพักชุมชนสู่การเป็นโฮมสเตย์มาตรฐานประเทศไทย ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองแวงภูปอ เทศบาลตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2562 500,000.00 0/0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์สู่ธุรกิจแฟร์นไซต์ให้สามารถขยายตลาดสู่มาตรฐานสากล 2561 35,000.00 0/0
การถ่ายทอดการผลิตน้ำมันรำข้าวเหนียวสกัดเย็นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นวิวัฒนาการสู่ระดับอุตสาหกรรม 2561 30,000.00 0/0
โครงการทดสอบในพื้นที่ 2561 0.00 0/0
โครงการพัฒนาวิชาชีพครู โดยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring) 2561 0.00 0/0