สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ก.ค. 59 - 31 ส.ค. 59 การถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนฯ 8 กองทุนฯ 20 0.00 0.00
4 - 5 ก.ค. 59 ประชุมเสริมศักยภาพและพัฒนาขอเสนอโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกพื้นที่ภาคใตตอนบน 200 0.00 0.00
27 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงานพัฒนากองทุนฯระดับเขต 40 0.00 0.00
9 ส.ค. 59 ประชุมถอดบทเรียนกองทุนฯในระดับพื้นที่ (อบต.วังไผ่) 72 20,000.00 20,180.00
25 ส.ค. 59 เวทีถอดบทเรียนกองทุนฯอบต.บ้านควน 63 16,000.00 15,690.00
9 ก.ย. 59 ประชุมคณะทำงานพัฒนากองทุนฯระดับเขต 11 สุราษฏร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 47 0.00 0.00
10 ก.ย. 59 คณะทำงานสังเคราะห์บทเรียนและข้อเสนอเขต 11 สุราษฏร์ธานี 8 15,000.00 13,760.00
13 - 14 ต.ค. 59 เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดระนอง 39 32,000.00 31,426.00
13 - 14 ต.ค. 59 เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี 82 70,000.00 69,813.00
13 ต.ค. 59 เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดกระบี่ 30 17,000.00 16,200.00
14 ต.ค. 59 เวทีประชุมทบทวนคณะกรรมการและร่วมถอดบทเรียนกองทุนท้องถิ่นต้นแบบ เพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ 61 26,000.00 25,500.00
24 ต.ค. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนดำเนินงานคณะทำงานพัฒนากองทุนฯจังหวัดนครศรีธรรมราช 42 25,000.00 24,245.00
28 ต.ค. 59 ประชุมคณะทำงานพัฒนากองทุนฯระดับเขต 48 0.00 0.00
3 พ.ย. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนดำเนินงานคณะทำงานพัฒนากองทุนฯจังหวัดชุมพร 28 0.00 0.00
7 พ.ย. 59 ประชุมเตรียมเวทีเครือข่ายกองทุนท้องถิ่นภาคใต้ 16 15,000.00 13,656.00
8 พ.ย. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรุูคณะทำงานพัมนากองทุนฯจังหวัดพังงา 11 7,000.00 6,910.00
18 พ.ย. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนดำเนินงานกองทุนฯระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 51 30,000.00 29,436.00
21 พ.ย. 59 เวทีจัดการความรู้การสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนฯจังหวัดพังงา 45 35,000.00 34,714.00
15 ธ.ค. 59 เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 30 30,000.00 29,739.00
18 ธ.ค. 59 เวทีประชุมเวทีสรุปการพัฒนาระบบและกลไกพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลทรายขาว ส่งเสริมการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพตำบลจังหวัดกระบี่ 30 12,000.00 12,540.00
27 ธ.ค. 59 เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนฯจังหวัดชุมพร 63 50,000.00 50,560.00
11 ม.ค. 60 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะทำงานกองทุนฯระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 18 10,000.00 10,620.00
18 - 19 ม.ค. 60 เวทีประชุมคณะทำงานฯระดับเขตและภาคีสุขภาพภาคใต้ตอนบน 30 40,000.00 45,600.00
รวม 1,074 450,000.00 23 450,589.00