สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะทำงานกองทุนฯระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะทำงานกองทุนฯระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

11 มกราคม 2560
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตามเอกสารแนบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 18 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานติดตามกองทุนฯระดับจังหวัดภูเก็ต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 10,620.00 0.00 0.00 0.00 10,620.00 lock_open