สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนฯจังหวัดชุมพร

เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนฯจังหวัดชุมพร

27 ธันวาคม 2559
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 63 คน จากที่ตั้งไว้ 63 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนฯ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อปท สธ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,400.00 0.00 45,775.00 2,385.00 0.00 0.00 50,560.00 lock_open