สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

เวทีถอดบทเรียนกองทุนฯอบต.บ้านควน

เวทีถอดบทเรียนกองทุนฯอบต.บ้านควน

25 สิงหาคม 2559
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการ

ประชุมถอดบทเรียนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (อบต.บ้านควน)

วันที่ 25 สิงหาคม พศ. 2559

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนฝ่ายจัดการ

09.00-10.30น.กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมถอดบทเรียน ผู้บริหาร อบต.บ้านควน
-แนะนำตัว -ทีมพัฒนากองทุนฯ

10.30-10.45 น.รับประทานอาหารว่างฝ่ายจัดการ

10.45-12.00 น.แบ่งกลุ่มถอดบทเรียนการดำเนินงานวิทยากรกลุ่ม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
อบต.บ้านควน

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันวิทยากรกลุ่มย่อย

13.00-14.00 น.นำเสนอผลการถอดบทเรียน อภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนทีมพื้นที่/ทีมพัฒนากองทุนฯ

14.00-15.00 น. สรุปประเด็นจากการประชุม/ข้อหารือ/ปิดการประชุม ทีมพัฒนากองทุนฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มผู้ที่ได้รับผลประโยชน์

ด้านการบริหารจัดการ

 • มีการกระจายงบประมาณกองทุนฯครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทั้ง 18 หมู่บ้าน และ รพ.สต

สภาพปัญหา

 • ประชาชนยังไม่สามารถเขียนเสนอโครงการได้

 • ผู้นำชุมชน/แกนนำชุมชน/คนภายในชุมชน ยังไม่เข้าใจในเรื่องระเบียบกองทุนฯ


  ปัจจัยความสำเร็จ

 • ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการ

 • การประชาสัมพันธ์ทั่วถึงโดยการผ่านเวทีประชุมหมู่บ้านทุกเดือน

 • เสนอการเสนอตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 70 คน จากที่ตั้งไว้ 63 คน
ประกอบด้วย
 1. คณะกรรมการกองทุนฯอบต.บ้านควน

 2. กลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์

 3. กลุ่มภาคีเครือข่าย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,500.00 0.00 11,190.00 0.00 0.00 0.00 15,690.00 lock_open