สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เวทีจัดการความรู้นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี

13 ตุลาคม 2559
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการ

โครงการ เวทีจัดการความรู้ นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 – 14ตุลาคม2559

ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 ตุลาคม 2559

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.พิธีเปิดการอบรม โดย นายทวีสาเครือแพ ผอ.สปสช.เขต11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

09.30 – 10.00 น.ทิศทางนโยบายทางด้านสุขภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

10.00 – 10.30 น. สรุปภาพรวมการทำงานกองทุนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายเชาวลิต ลิบน้อยสปสช.ขต11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45 –12.00 น.นำเสนอ/เสวนา “ธรรมนูญสุขภาพ” เทศบาลตำบลช้างซ้าย โดย นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้ายและคณะดำเนินการเสวนาโดยนายชญานินเอกสุวรรณ สปสช.เขต11

12.00 –13.00 น.รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 15.30 น.นำเสนอ/เสวนา การดำเนินงานกองทุนฯตามกลุ่มวัยต่างๆ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคโดยเทศบาลตำบลพะงัน 2.หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบ้านวังศิลา โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 3.การดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง (LTC) อำเภอคีรีรัฐนิคม โดย โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม 4.โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยเทศบาลตำบลท่าชนะ ดำเนินการเสวนาโดยนางนัทธมนวัชรานาถสปสช.เขต11

15.30 – 15.45 น.รับประทานอาหารว่าง

15.45 – 17.30 น. การจัดการกองทุนฯ อบต.บ้านทำเนียบ แบบมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย โดย นายธีรนันต์ปราบรายปลัดอบต.บ้านทำเนียบ

17.30 – 18.30 น.รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 14 ตุลาคม 2559

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.ทบทวนการจัดเวทีและการขับเคลื่อนทีมพี่เลี้ยงกองทุนฯที่ผ่านมาโดยนายพงค์กิจศิริยงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีรนันต์ปราบรายปลัดอบต.บ้านทำเนียบ

09.30 – 10.30 น.จังหวะก้าวทีมพัฒนากองทุนฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45 –12.00 น. ออกแบบการขับเคลื่อนกองทุนฯพร้อมระบบประเมินและติดตามผลกองทุนฯ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ประธานและคณะทำงาน โซน เหนือใต้ตะวันออก และตะวันตก

12.00 –13.00 น.รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 15.00 น. ต่อ ออกแบบการขับเคลื่อนกองทุนฯพร้อมระบบประเมินและติดตามผลกองทุนฯ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ประธานและคณะทำงาน โซน เหนือใต้ตะวันออก และตะวันตก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 82 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
13,200.00 0.00 50,272.00 5,120.00 1,221.00 0.00 69,813.00 lock_open