สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

คณะทำงานสังเคราะห์บทเรียนและข้อเสนอเขต 11 สุราษฏร์ธานี

คณะทำงานสังเคราะห์บทเรียนและข้อเสนอเขต 11 สุราษฏร์ธานี

10 กันยายน 2559
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  เขต 11  ปีงบประมาณ  60

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 8 คน
ประกอบด้วย
  • คณะทำงานจังหวัด
  • คณะทำงานงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฏร์ธานี
  • ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 7,760.00 0.00 0.00 0.00 13,760.00 lock_open